Zoo siab txais tos rau YouCountMerced.com!

Ntawm no koj yuav nrhiav tau ntaub ntawv qhia koj txog hauj lwm nrog lub koos haum Census, kawm txog census lag luam, thiab kawm txog fias koj daim ntawv Census ua yuav suav koj rog haus ntaub ntawv teb chaws mes kas!

Yog koj xav ua mi tsis hauj lwm kom tau ob peb duas las thiab xav pab koj lub zej zog, tuaj tsib peb rau tim 27th lub ob hlis ntuj ntawm peb ib qhov chaw hauv qab no. Tuaj fias ntawv ua hauj lwm nrog lub koos haum Census nrog teb chaws United States Census Bureau. Nyem kab ntawb tom qab no fias tam sim no!

Txoj hauj lwm yog $18 ib xooj moos, nrog sib hawm thaum twg los tau tas, thiab koj yuav tau xaiv koj cos xooj moos, thiab pab nom tswv nrhiav nyiaj txiag thiab kev pab rau koj lub zej zog!

Qhov chaw

Merced
Los Banos
County