Zoo siab txais tos rau YouCountMerced.com!

Ntawm no koj yuav nrhiav tau ntaub ntawv qhia koj txog hauj lwm nrog lub koos haum Census, kawm txog census lag luam, thiab kawm txog fias koj daim ntawv Census ua yuav suav koj rog haus ntaub ntawv teb chaws mes kas!

Yog koj xav ua mi tsis hauj lwm kom tau ob peb duas las thiab xav pab koj lub zej zog, tuaj tsib peb rau tim 27th lub peb hlis ntuj ntawm peb ib qhov chaw hauv qab no. Tuaj fias ntawv ua hauj lwm nrog lub koos haum Census nrog teb chaws United States Census Bureau. Nyem kab ntawb tom qab no fias tam sim no!

Txoj hauj lwm yog $18 ib xooj moos, nrog sib hawm thaum twg los tau tas, thiab koj yuav tau xaiv koj cos xooj moos, thiab pab nom tswv nrhiav nyiaj txiag thiab kev pab rau koj lub zej zog!

 

Taab tom yog taam sim nuav, Kuas koj muaj npe tes yog taam sim nuav

Kev Suav Neeg 2020 yog tshwm sim tam sim no. Mus saib ntawm https://2020census.gov los sis hu rau 844-330-2020.

 

Xav tau kev pab suav pej xeem?

Lus Pab
LUS
TOLL-FREE NUMBER
English
844-330-2020
Spanish
844-468-2020
Chinese (Mandarin)
844-391-2020
Chinese (Cantonese)
844-398-2020
Vietnamese
844-461-2020
Korean
844-392-2020
Russian
844-417-2020
Arabic
844-416-2020
Tagalog
844-478-2020
Polish
844-479-2020
French
844-494-2020
Haitian Creole
844-477-2020
Portuguese
844-474-2020
Japanese
844-460-2020
English (Puerto Rico residents)
844-418-2020
Spanish (Puerto Rico residents)
844-426-2020
Telephone Display Device (TDD)
844-467-2020
Lus qhia thiab video

Hmong

American Sign Language